Begroting 2017 en bedrijfleven

De belangrijkste punten van de nieuwe ombuiging

In de laatste dagen is er veel gesproken over de Begroting 2017 en het daarbij behorende wetsontwerp Begrotingswet 2017. Hier volgt een overzicht van de meest relevante punten, de wijzigingen en een aantal interessante voordelen voor de bedrijfsvoering en de bedrijfsorganisatie.

Herstelling en wederopbouw onroerend goed

De Begroting 2017 heeft de aftrekbaarheid van onderhoudskosten in het gebouwenbestand tot eind 2017 verlengd. Aftrek van de inkostenbelasting (IRPEF) is mogelijk tot 50% van de gemaakte kosten en een maximaal bedrag van € 96.000. Daarnaast wordt ook de energieinvesteringsaftrek, tot maximaal 65% van de gemaakte kosten, tot eind 2017 verlengd.
Daarentegen zullen voor de energieinvesteringen in gemeenschappellijke delen van appartementsgebouwen tot 31.12.2021 ondersteunende regelingen van toepassing zijn.

Kapitaalgoederen

De wetstekst verlengt de mogelijkheid om van de zogenaamde ‘140% maxi-afschrijving’ gebruik te maken. Afschrijven kan tot 140% van de investering in nieuwe, per 31.12.2017 afgeleverde of verzonden kapitaalgoederen (voor leasinggoederen geldt de afleveringsdatum). Deze afschrijving kan echter niet toegepast worden op voertuigen, zelfs niet als het voertuig een benefit besteding aan de werknemer is.
Wat betreft de afschrijvingsberekening en het aflosbedrag in geval van leasing, voorziet de Begroting in een verhoging van 150% van de aankoopprijs van nieuwe goederen die worden aangeschaft om het technologie- en digitaliseringsproces uit te voeren.
Machines en systemen dienen CNC of PLC aangestuurd te zijn en gekoppeld aan computersystemen. Verder moeten ze voldoen aan de meest actuele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften en aan arbeidshygiëne.
Een andere belangrijke verlenging, tot 2020, betreft de toepassing van een belastingkrediet op R&D bestedingen.

Kasbasis voor vereenvoudigde boekhoudprocessen

Sinds dit jaar wordt het inkomen van bedrijven met een vereenvoudigd boekhoudproces via het kasbasis principe berekend. Deze mogelijkheid bestaat voor bedrijven met een omzet tot € 400.000 (bij toelevering van diensten), of tot € 700.000 (bij overige activiteiten).

Ook de zogenaamde “Sabatini-ter” exploitatiesubsidie wordt tot 31.12.2018 verlengd.

Innovatieve startups

Voor de innovatieve startups zijn er nieuwe maatregelen getroffen ter bevordering van de arbeidsverhoudingen en ook wat betreft het inkomen van investeerders. Het doel is “duurzame groei, technologische ontwikkeling, nieuw ondernemerschap en vooral de jeugdwerkgelegenheid te bevorderen”.

Nieuwe belastingen

Laten we ook een kijkje nemen in de belastingen.
Per 1 januari 2017 wordt de vennootschapsbelasting IRES (27%) vervangen door de IRI (24%). Deze belasting was oorspronkelijk uitsluitend bedoeld voor kapitaalbedrijven, maar zal nu ook gelden voor eenmansbedrijven / partnerschappen met een normale boekhouding, en voor belastingplichtigen die optie hebben gedaan.

Acquisitiekosten

De Begroting 2017 voorziet opnieuw in de aanpassingsmogelijkheid van aankoopkosten van: 1) bouwgrond en landbouwgrond, en 2) de per 1 januari 2017 buiten het beheer van een onderneming bezeten (niet-beurs genoteerde) aandelen.

Herwaardering bedrijfsmiddelen

De herwaardering van bedrijfsmiddelen en vermogensdeelnames die bedoeld is voor kapitaalvennootschappen en commerciële entiteiten keert weer terug in de wet. De herwaardering dient in het financieel overzicht 2016 te worden gedaan. Ook bestaat t/m 30.09.2017 opnieuw de mogelijkheid om roerende en onroerende zaken die geen deel uitmaken van de kapitaalgoederen, aan vennoten over te dragen of te verkopen. Dit voordeel is zowel op kapitaalvennootschappen als personenvennootschappen van toepassing.

Driemaandelijkse ‘Spesometro’

Vanaf dit jaar dienen verkoopfacturen, inkoopfacturen, douanepapieren en crediet- en debetnota’s om de drie maanden te worden opgestuurd (de zogenaamde ‘spesometro’). Alleen in 2017 zal de verzending om de zes maanden plaatsvinden, terwijl de periodieke BTW verrekening (zowel de maandelijkse als de driemaandelijkse) om de drie maanden telematisch dient te worden afgehandeld.

Afschaffingen

Met de nieuwe wetgeving zijn zowel het Intrastat-formulier voor verkooptransacties en leveringsdiensten, als ook de zogenaamde ‘black list’ afgeschaft .

Voluntary disclosure

Op het gebied van ‘voluntary disclosure’, is het opnieuw mogelijk om in het buiteland bezeten zaken, geld, aandelen (en dergelijke) alsnog bij de belasting aan te geven.

Uiterste betaaldata

Wat de termijnen betreft, de BTW verklaring 2016 dient voor 28.2.2017 te worden afgehandeld, terwijl BTW verklaringen vanaf 2017 en in de daarop volgende jaren voor 30 april moeten worden ingeleverd. Het wordt mogelijk gemaakt om belastingdossiers met een korting op sancties en rente te regulariseren
Nieuwe termijnen voor de belastingafdracht
De nieuwe vervaldata voor het betalen van belastingen zijn als volgt vastgesteld:

  • saldo inkomstenbelasting IRPEF/regionale belasting op productieactiviteiten IRAP voor natuurlijke personen en persoonsvennootschappen : 30 juni
  • saldo inkomstenbelasting IRPEF/regionale belasting op productieactiviteiten IRAP voor vennootschapsbedrijven : de laatste dag van de zesde maand na de afsluiting van het belastingjaar.
  • voor vennootschapsbedrijven die de begroting vanaf vier maanden later goedkeuren: de laatste dag na de dag van de begrotingsgoedkeuring, met de mogelijkheid om tegen betaling van 0,40% toeslag, de betaling 30 dagen uit te stellen.
  • BTW saldo: jaarlijks tot 16 maart (oftewel, ook in dit geval, tot 30 juni met een toeslag van 0.40%).